مطالب توسط ووآرت

ارسال گواهی شرکت در نمایشگاه برای هنرمندان

با تشکر از همه شرکت کنندگان در نمایشگاه، فایل گواهی حضور نمایشگاه با مهر و امضای بنیاد و مدیر بنیاد تئاتر گاریبالدی از طری ایمیل ارتباطی برای هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه ارسال شد.

افتتاح نمایشگاه زن ایرانی به روایت زن ایرانی: روایت زیبایی

دومین نمایشگاه زن ایرانی به روایت زن ایرانی، با ارائه آثاری شاخص از هنرمندان زن ایرانی گشایش یافت.شگاه زن ایرانی به روایت زن ایرانی، با ارائه آثار شاخص هنرمندان زن ایرانی گشایش یافت و تا تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۸، پذیرای مخاطبین و بازدیدگان بود.

تولید ویدئوی تبلیغاتی فراخوان دوم نمایشگاه زن ایرانی به روایت زن ایرانی

دستورالعمل نحوه ضبط و محتوای ویدئو برای همه هنرمندان از طریق ایمیل ارسال شده و تا روز چهارشنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۸ برای ارسال ویدئو، زمان در نظر گرفته شده است.

,

ارسال ایمیل اطلاع رسانی به هنرمندان راه یافته به نمایشگاه

با پایان یافتن مرحله ارزیابی توسط داوران، برای تمام هنرمندانی که اثر/آثار آنها امتیاز لازم برای حضور در نمایشگاه را کسب کرده است، ایمیل اطلاع رسانی ارسال شده است.