با عضای ووآرت آشنا شوید.

این صفحه ویژه معرفی اعضای اصلی ووآرت است. کسانی که هسته اصلی برنامه ها و اجرای آن را بر عهده دارند. اطلاعات همکاران هر فراخوان، در صفحه اصلی آن درج می شود. ما با دغدغه های یکسان،‌ در کنار هم جمع شدیم تا با همفکری و همراهی هم،‌ برای آینده ای روشن، تلاش کنیم.