نمایشگاه آنلاین آثار پذیرفته شده در دومین فراخوان نمایشگاه
«زن ایرانی به روایت زن ایرانی»

این نمایشگاه، ادای دینی است صادقانه به مادران، زنان و دختران ایرانی.
فرصتی برای دیدن و دیده شدن در جغرافیایی دور و معتبر.
در ایتالیای زیبا، مودیکای باستانی،
گالری بنیاد تئاتر گاریبالدی.
۱۲ مرداد تا ۳ شهریور ۱۳۹۸