نمایشگاه آنلاین آثار شرکت کننده در بخش «تک عکس» نمایشگاه
«زن ایرانی به رایت زن ایرانی»

این نمایشگاه آنلاین، شامل تصاویر آثار راه یافته به بخش «تک عکس» نمایشگاه گروهی عکاسی برگزارشده در گالری تئاتر گاریبالدی شهر مودیکا در ایتالیا است که در فاصله اول تا شانزدهم ژوئن ۲۰۱۹ با عنوان «زن ایرانی به روایت زن ایرانی» دایر است. ترتیب چیدمان آلبوم هنرمندان بر اساس حرف اول اسم انگلیسی آنها می باشد.

برای مشاهده آثار هنرمندان بخش «مجموعه عکس» کلیک کنید.