دومین نمایشگاه گروهی عکس

« زن ایرانی به روایت زن ایرانی »

موضوع این دوره:

« روایت امر زیبا »

آگوست ۲۰۱۹ | مودیکا | ایتالیا

مهلت ثبت نام: ۲۴ تیر ۱۳۹۸