بایگانی برچسب برای: گزارش

آغاز به کار گالری آنلاین آثار دریافتی

نمایشگاه آنلاین آثار پذیرفته شده در مرحله اول آغاز به کار کرد.

پس از شروع به پذیرش آثار، از میان آثار رسیده تا به امروز، ۲۲ اثر برای حضور در مرحله داوری نهایی انتخاب شدند. داور نمایشگاه از بین آثار رسیده، آثاری را که زینت بخش دیوار گالری ها خواهند بود، انتخاب خواهد کرد.